هاست لینوکس حرفه ای

میزبانی وب لینوکس - Plan A 9998 موجود است

100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی وب لینوکس - Plan B 9995 موجود است

250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی وب لینوکس - Plan C 9996 موجود است

500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی وب لینوکس - Plan D 9981 موجود است

1000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی وب لینوکس - Plan E 9992 موجود است

2000 مگابایت فضا / 50000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی وب لینوکس - Plan F 9987 موجود است

3000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه

هاست لینوکس حرفه ای - Plan G 9996 موجود است

5000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه

هاست لینوکس حرفه ای - Plan H 9996 موجود است

10000 مگابایت فضا / 200000 مگابایت ترافیک ماهانه

هاست لینوکس حرفه ای - Plan I 9996 موجود است

20000 مگابایت فضا / ترافیک ماهانه نامحدود