سرور اختصاصی

EX41-SSD

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

  • 10032 CPU-B
  • 32 GB DDR4 RAM
  • 2x 500 GB SATA SSD SSD
EX51-SSD

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

  • 10032 CPU-B
  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2x 500 GB SATA SSD SSD
EX61-NVMe

Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core

  • 15277 CPU-B
  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2x 512 GB NVMe HDD